Bezwaarschrift in vreemde taal

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een

Lees meer

Het laatste nieuws

Bezwaarschrift in vreemde taal

30 juni 2022

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een

Lees meer

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

14 april 2022

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen

Lees meer

Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase

31 maart 2022

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord over zijn bezwaar. Op grond van de

Lees meer

Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

31 maart 2022

Volgens de Hoge Raad is strafrechtelijke vervolging van de bestuurder van een rechtspersoon voor een

Lees meer

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

27 januari 2022

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de

Lees meer

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25 november 2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de

Lees meer

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

29 juli 2021

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst

Lees meer

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22 juli 2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige

Lees meer

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

24 juni 2021

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden,

Lees meer

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

18 maart 2021

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het

Lees meer

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

11 maart 2021

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die

Lees meer

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

4 februari 2021

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie

Lees meer