Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

16 augustus 2018

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen,

Lees meer

Bewijs van beperkt privégebruik auto

16 augustus 2018

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit

Lees meer

Naheffing parkeerbelasting

9 augustus 2018

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld

Lees meer

Geen werk, geen loon

9 augustus 2018

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op

Lees meer

Aanvragen subsidie praktijkleren

9 augustus 2018

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen

Lees meer

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

2 augustus 2018

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder

Lees meer

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

2 augustus 2018

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van

Lees meer

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

2 augustus 2018

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting business seats

27 juli 2018

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor

Lees meer

Toepassing verleggingsregeling

26 juli 2018

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel

Lees meer

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

26 juli 2018

Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

26 juli 2018

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig

Lees meer